February 2012

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1
2
3
4

Someone's Birthday

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Valentine's Day

15
16
17
18
19
20

President's Day

21
22
23
24
25
26
27
28
29